A popular song

 “So that is a popular song he’s singing ?”

“It was before he sang it”.

.


Ca khúc nổi tiếng

– Vậy cái bài hắn đang hát là một ca khúc nổi tiếng ?

– Nó từng nổi tiếng trước khi hắn bắt đầu hát bài ấy.